Broadband

Paul has actively campaigned for better broadband provision across Pembrokeshire since 2007. He is very much aware that a strong broadband service across Pembrokeshire is vital for local businesses and town regeneration. He has repeatedly written to Welsh Government Ministers and raised the issue in the Assembly Chamber. Sadly, there are still areas of Pembrokeshire who have little or no broadband provision and so Paul continues to raise this issue at every available opportunity.

***

Band Eang

Mae Paul wedi ymgyrchu’n frwd dros wasanaeth band eang gwell ledled Sir Benfro ers 2007. Mae’n ymwybodol iawn o’r ffaith fod gwasanaeth band eang cryf ar draws y sir yn hollbwysig i fusnesau lleol ac er mwyn adfywio trefi. Mae wedi ysgrifennu dro ar ôl tro at Weinidogion Llywodraeth Cymru ac wedi codi’r mater yn Siambr y Cynulliad Cenedlaethol. Yn anffodus, dim ond gwasanaeth band eang cyfyngedig sydd ar gael mewn rhai ardaloedd o Sir Benfro o hyd – os o gwbl - felly mae Paul yn parhau i godi’r mater pob cyfle posib.

News