Housing

The combination of relatively low incomes and soaring property prices has left Pembrokeshire with a severe shortage of affordable housing, and means that many local families are unable to afford their own homes, and some are increasingly forced out of the county all together.

With more than 4,000 people currently on the waiting list for a Council or Housing Association home it is obvious that urgent action is needed to prevent this problem from becoming a crisis.

***

Tai

Mae cyfuniad o incwm cymharol isel a phrisiau tai sydd wedi mynd drwy’r to wedi golygu bod Sir Benfro yn wynebu prinder difrifol o dai fforddiadwy, ac mae hyn yn golygu nad yw llawer o deuluoedd lleol yn gallu fforddio eu cartrefi eu hunain, ac yn gynyddol mae rhai yn cael eu gorfodi i adael y sir yn gyfan gwbl.

Gyda dros 4,000 o bobl ar y rhestr aros am gartref gan Gymdeithas Dai neu’r Cyngor ar hyn o bryd mae’n amlwg bod angen gweithredu ar frys i atal y broblem hon rhag datblygu’n argyfwng.

News